Töölepingu ülesütlemine

Vaata eelmist teemat Vaata järgmist teemat Go down

Töölepingu ülesütlemine

Postitamine  tixit on Esm 01 Veeb 2010, 23:07

§ 89. Töölepingu erakorraline ülesütlemine tööandja poolt
majanduslikel põhjustel


(1) Tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda, kui töösuhte
jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise
või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul
(koondamine).

(2) Koondamine on ka töölepingu erakorraline ülesütlemine:
1)
tööandja tegevuse lõppemisel;
2) tööandja pankroti
väljakuulutamisel või pankrotimenetluse lõpetamisel, pankrotti välja
kuulutamata, raugemise tõttu.

(3) Enne töölepingu ülesütlemist koondamise tõttu peab tööandja pakkuma
töötajale võimaluse korral teist tööd, välja arvatud käesoleva
paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhtudel. Tööandja korraldab vajaduse
korral töötaja täiendusõppe või muudab töötaja töötingimusi, kui
muudatused ei põhjusta talle ebaproportsionaalselt suuri kulusid.

(4) Tööandja peab töölepingu ülesütlemisel arvestama võrdse kohtlemise
põhimõtet.

(5) Töölepingu ülesütlemisel koondamise tõttu, välja arvatud käesoleva
paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhtudel, on tööle jäämise eelisõigus
töötajate esindajal ja töötajal, kes kasvatab alla kolmeaastast last.
§ 92. Ülesütlemise piirangud

(1) Tööandja ei või töölepingut üles öelda põhjusel, et:
1)
töötaja on rase või töötajal on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust;
2)
töötaja täidab olulisi perekondlikke kohustusi;
3)
töötaja ei tule lühiajaliselt toime tööülesannete täitmisega
terviseseisundi tõttu;
4) töötaja esindab seaduses sätestatud
alusel teisi töötajaid;
5) täistööajaga töötaja ei soovi
jätkata töötamist osalise tööajaga või osalise tööajaga töötaja ei soovi
jätkata töötamist täistööajaga;
6)
töötaja on ajateenistuses või asendusteenistuses.

(2) Kui tööandja ütleb üles töölepingu töötajaga, kes on rase või
kasvatab alla kolmeaastast last, loetakse, et tööleping on üles öeldud
käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud põhjusel, kui
tööandja ei tõenda, et ta ütles töölepingu üles käesolevas seaduses
lubatud alusel.

(3) Kui tööandja ütleb üles töölepingu töötajate esindajaga tema
volituste ajal või aasta jooksul arvates volituste lõppemisest,
loetakse, et tööleping on üles öeldud käesoleva paragrahvi lõike 1
punktis 4 nimetatud põhjusel, kui tööandja ei tõenda, et ta ütles
töölepingu üles käesolevas seaduses lubatud alusel.

§ 93. Rasedaga või väikelast kasvatava isikuga töölepingu
ülesütlemise erisus


(1) Tööandja ei või töölepingut rasedaga või naisega, kellel on õigus
saada rasedus- ja sünnituspuhkust, või isikuga, kes kasutab
lapsehoolduspuhkust või lapsendaja puhkust, üles öelda koondamise tõttu,
välja arvatud tööandja tegevuse lõppemisel, tööandja pankroti
väljakuulutamisel, kui tööandja tegevus lõpeb, või pankrotimenetluse
lõpetamisel, pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu.

[RT I 2009, 36, 234 – jõust. 1.07.2009]

(2) Tööandja ei või töölepingut rasedaga või naisega, kellel on õigus
saada rasedus- ja sünnituspuhkust, üles öelda töötaja töövõime
vähenemise tõttu.

(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatut kohaldatakse üksnes
juhul, kui töötaja on teavitanud tööandjat oma rasedusest või rasedus-
ja sünnituspuhkuse õigusest enne ülesütlemisavalduse kättesaamist või
14 kalendripäeva jooksul pärast seda. Tööandja nõudmisel peab töötaja
esitama rasedust kinnitava arsti tõendi.

[RT I 2009, 15, 93 – jõust. 1.07.2009]
[/size]
[size=7] § 100. Ülesütlemise hüvitis

(1) Töölepingu ülesütlemisel koondamise tõttu maksab tööandja töötajale
hüvitist töötaja ühe kuu keskmise töötasu ulatuses.

(2) Töölepingu ülesütlemisel koondamise tõttu on töötajal õigus saada
kindlustushüvitist koondamise korral töötuskindlustuse seaduses
ettenähtud tingimustel ja korras.

(3) Tähtajalise töölepingu ülesütlemisel majanduslikul põhjusel, välja
arvatud käesoleva seaduse § 89 lõike 2 punktis 2 nimetatud põhjustel,
maksab tööandja töötajale hüvitist ulatuses, mis vastab töötasule, mida
töötajal oleks olnud õigus saada lepingu tähtaja saabumiseni. Hüvitist
ei maksta, kui tööleping öeldakse üles vääramatu jõu tõttu.

(4) Kui töötaja ütleb töölepingu erakorraliselt üles põhjusel, et
tööandja on lepingut oluliselt rikkunud, maksab tööandja töötajale
hüvitist töötaja kolme kuu keskmise töötasu ulatuses. Kohus või
töövaidluskomisjon võib hüvitise suurust muuta, arvestades töölepingu
ülesütlemise asjaolusid ja mõlema poole huvisid.

(5) Kui tööandja või töötaja teatab ülesütlemisest ette vähem, kui on
seaduses sätestatud või kollektiivlepingus kokku lepitud, on töötajal
või tööandjal õigus saada hüvitist ulatuses, mida tal oleks olnud õigus
saada etteteatamistähtaja järgimisel.

_________________
poeg 18.10.08
tütar 22.08.94

tixit
abiAdministraator
abiAdministraator


Postituste arv: 2242
Age: 38
Asukoht: Saue
Registration date: 16/02/2009

http://minumaailm-tixit.blogspot.com/

Tagasi üles Go down

Vaata eelmist teemat Vaata järgmist teemat Tagasi üles


Permissions in this forum:
Sa ei saa vastata siinsetele teemadele